ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 12/2560 - 2/2561 ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 12/2560 - 2/2561 วันศุกร์, 01 กันยายน 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบที่ 12/2560 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561  รับสมัครสมาช... More detail
สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี วันพุธ, 01 มีนาคม 2560               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโย... More detail
รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2)  รอบเดือนมีนาคม ถึงพฤษศจิกายน 2560 รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือนมีนาคม ถึงพฤษศจิกายน 2560 วันพุธ, 01 มีนาคม 2560      รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษศจิกายน  2560 อายุไม่เกิน 70 ปี ประกาศรับสมัครส... More detail

ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 12/2560 - 2/2561

สส.ชสอ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบที่ 12/2560 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท ค่าสมัคร 20  บาท ค่าบำรุง 20  บาท รวมเป็นเงิน  4,840 บาท  alt

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและใบสมัคร สส.ชสอ.รอบที่ 12/2560  - 2/2561

 

ใบสมัคร สมาชิกสามัญ และสมทบ

 

สสชสอ

สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี

 

สสธท            สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน  1,010,251.20 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 60)  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้

เอกสารประกาศการรับสมัคร 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (คู่สมรส /บิดา/มารดา และบุตร)

กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง  ดังนี้

 

รอบที่

ประจำรอบเดือน

วันที่รับสมัคร

ค่าสมัคร

ค่าบำรุง

เงินส่งเคราะห์
ล่วงหน้า

วันที่สมาชิกภาพสมบูรณ์

3/2560

มีนาคม 60

1 - 20  มี.ค. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ก.ย. 60

4/2560

เมษายน 60

1 - 20  เม.ย. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ต.ค. 60

5/2560

พฤษภาคม 60

1 - 20  พ.ค. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 พ.ย. 60

6/2560

มิถุนายน 60

1 - 20  มิ.ย. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ธ.ค. 60

7/2560

กรกฎาคม 60

1 - 20  ก.ค. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ม.ค. 61

8/2560

สิงหาคม 60

1 - 20  ส.ค. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ก.พ. 61

9/2560

กันยายน 60

1 - 20  ก.ย. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 มี.ค. 61

10/2560

ตุลาคม 60

1 - 20  ต.ค. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 เม.ย. 61

11/2560

พฤศจิกายน 60

1 - 20  พ.ย. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 พ.ค. 61

12/2560

ธันวาคม 60

1 - 20  ธ.ค. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 มิ.ย. 61

1/2561

มกราคม 60

1 - 20  ม.ค. 61

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ก.ค. 61

2/2561

กุมภาพันธ์ 60

1 - 20  ก.พ. 61

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ส.ค. 61

รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือนมีนาคม ถึงพฤษศจิกายน 2560

     รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษศจิกายน  2560 อายุไม่เกิน 70 ปี

ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. และเปิดโอกาสให้สมาชิก  ผู้มีคุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเท่านั้น  ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. โดยสมัครใจ อย่างทั่วถึง  ดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง  ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. 

รอบที่

ประจำรอบเดือน

วันที่รับสมัคร

ค่าสมัคร

อัตราเงิน
ค่าสวัสดิการ

จำนวนวัน
คุ้มครอง

วันที่สมาชิกภาพ
สมบูรณ์

3/2560

มีนาคม 60

1 - 20  มี.ค. 60

100 บาท

2,450 บาท

275 วัน

1 ก.ย. 60

4/2560

เมษายน 60

1 - 20  เม.ย. 60

100 บาท

2,190  บาท

245 วัน

1 ต.ค. 60

5/2560

พฤษภาคม 60

1 - 20  พ.ค. 60

100 บาท

1,910  บาท

215 วัน

1 พ.ย. 60

6/2560

มิถุนายน 60

1 - 20  มิ.ย. 60

100 บาท

1,640  บาท

184 วัน

1 ธ.ค. 60

7/2560

กรกฎาคม 60

1 - 20  ก.ค. 60

100 บาท

1,370 บาท

153 วัน

1 ม.ค. 61

8/2560

สิงหาคม 60

1 - 20  ส.ค. 60

100 บาท

1,090 บาท

122 วัน

1 ก.พ. 61

9/2560

กันยายน 60

1 - 20  ก.ย. 60

100 บาท

820 บาท

92 วัน

1 มี.ค. 61

10/2560

ตุลาคม 60

1 - 20  ต.ค. 60

100 บาท

550 บาท

61 วัน

1 เม.ย. 61

11/2560

พฤศจิกายน 60

1 - 20  พ.ย. 60

100 บาท

280 บาท

31 วัน

1 พ.ค. 61

 

   ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร กสธท.

   ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. 

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์