เนื้อหา ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (รอบวาระพิเศษ) มีอายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี เนื้อหา ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (รอบวาระพิเศษ) มีอายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี วันพุธ, 21 มีนาคม 2561 พี่น้องชาว สสธท. มีเฮ!!! กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) เปิดรับสมัครสมาชิกรอบวาระพิเศษ เพียง 3 รอบเท่านั้น สำหรับสมาชิกประเภทสามัญ ประเภทสมทบคู่สมรส ... More detail
สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี รอบที่ 1/2561 สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี รอบที่ 1/2561 วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโย... More detail
รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2)  รอบเดือนมกราคม ถึงพฤษศจิกายน 2561 รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือนมกราคม ถึงพฤษศจิกายน 2561 วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561      รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนมกราคม ถึงเดือน พฤษศจิกายน  2561 อายุไม่เกิน 65 ปี ประกาศรับสมัครส... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 3/2561 - 2/2562 ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 3/2561 - 2/2562 วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบที่ 3/2561 ถึง รอบที่ 2/ 2562  รับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561  ... More detail

รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือนมกราคม ถึงพฤษศจิกายน 2561

     รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนมกราคม ถึงเดือน พฤษศจิกายน  2561 อายุไม่เกิน 65 ปี

ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. และเปิดโอกาสให้สมาชิก  ผู้มีคุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเท่านั้น  ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. โดยสมัครใจ อย่างทั่วถึง  ดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง  ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. 

ประจำรอบเดือน

วันที่รับสมัคร

ค่าสมัคร

อัตราเงิน
ค่าสวัสดิการ

รวมเป็นเงิน

วันที่คุ้มครองเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

จำนวนวัน
คุ้มครอง

วันที่สมาชิกภาพ
สมบูรณ์

มกราคม 61

1 – 20 ม.ค. 61

100 บาท

3,074 บาท

3,174 บาท

1 ก.พ. 61

334 วัน

1 ส.ค. 61

กุมภาพันธ์ 61

1 – 20 ก.พ. 61

100 บาท

2,810 บาท

2,910 บาท

1 มี.ค. 61

306 วัน

1 ก.ย.  61

มีนาคม 61

1 - 20  มี.ค. 61

100 บาท

2,530 บาท

2,630 บาท

1 เม.ย. 61

275 วัน

1 ต.ค. 61

เมษายน 61

1 - 20  เม.ย. 61

100 บาท

2,250 บาท

2,350 บาท

1 พ.ค. 61

245 วัน

1 พ.ย. 61

พฤษภาคม 61

1 - 20  พ.ค. 61

100 บาท

2,070 บาท

2,170 บาท

1 มิ.ย. 61

215 วัน

1 ธ.ค. 61

มิถุนายน 61

1 - 20  มิ.ย. 61

100 บาท

1,690บาท

1,790  บาท

1 ก.ค. 61

184 วัน

1 ม.ค. 62

กรกฎาคม 61

1 - 20  ก.ค. 61

100 บาท

1,410 บาท

1,510 บาท

1 ส.ค. 61

153 วัน

1 ก.พ. 62

สิงหาคม 61

1 - 20  ส.ค. 61

100 บาท

1,120 บาท

1,220 บาท

1 ก.ย.  61

122 วัน

1 มี.ค. 62

กันยายน 61

1 - 20  ก.ย. 61

100 บาท

850 บาท

950 บาท

1 ต.ค. 61

92 วัน

1 เม.ย. 62

ตุลาคม 61

1 - 20  ต.ค. 61

100 บาท

560 บาท

660 บาท

1 พ.ย. 61

61 วัน

1 พ.ค. 62

พฤศจิกายน 61

1 - 20  พ.ย. 61

100 บาท

290 บาท

390 บาท

1 ธ.ค. 61

31 วัน

1 มิ.ย. 62 

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์ รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือนมกราคม ถึงพฤษศจิกายน 2561