สสธท. เปิดรับสมัคร วาระพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี สสธท. เปิดรับสมัคร วาระพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560 กำหนดการรับสมัครสมาชิกและมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ (ในวาระพิเศษ) อายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกินอายุ 70 ปี ดังนี้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอการประกาศรับสมัคร   More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 9/2560 วันที่ 1-30 ก.ย. 60 ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 9/2560 วันที่ 1-30 ก.ย. 60 วันอังคาร, 04 เมษายน 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบที่ 9/2560 ระหว่าง วันที่ 1- 31 กรกฎาคม  2560  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน... More detail
สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี วันพุธ, 01 มีนาคม 2560               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก รอบที่ 4/2560 เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผ... More detail
รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2)  รอบเดือนมีนาคม ถึงพฤษศจิกายน 2560 รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือนมีนาคม ถึงพฤษศจิกายน 2560 วันพุธ, 01 มีนาคม 2560      รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษศจิกายน  2560 อายุไม่เกิน 70 ปี ประกาศรับสมัครส... More detail

สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี

 

สสธท            สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก รอบที่ 4/2560 เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน  1,010,251.20 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 60)  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้

เอกสารประกาศการรับสมัคร รอบที่ 4/2560

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (คู่สมรส /บิดา/มารดา และบุตร)

กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง  ดังนี้

 

รอบที่

ประจำรอบเดือน

วันที่รับสมัคร

ค่าสมัคร

ค่าบำรุง

เงินส่งเคราะห์
ล่วงหน้า

วันที่สมาชิกภาพสมบูรณ์

3/2560

มีนาคม 60

1 - 20  มี.ค. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ก.ย. 60

4/2560

เมษายน 60

1 - 20  เม.ย. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ต.ค. 60

5/2560

พฤษภาคม 60

1 - 20  พ.ค. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 พ.ย. 60

6/2560

มิถุนายน 60

1 - 20  มิ.ย. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ธ.ค. 60

7/2560

กรกฎาคม 60

1 - 20  ก.ค. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ม.ค. 61

8/2560

สิงหาคม 60

1 - 20  ส.ค. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ก.พ. 61

9/2560

กันยายน 60

1 - 20  ก.ย. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 มี.ค. 61

10/2560

ตุลาคม 60

1 - 20  ต.ค. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 เม.ย. 61

11/2560

พฤศจิกายน 60

1 - 20  พ.ย. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 พ.ค. 61

12/2560

ธันวาคม 60

1 - 20  ธ.ค. 60

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 มิ.ย. 61

1/2561

มกราคม 60

1 - 20  ม.ค. 61

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ก.ค. 61

2/2561

กุมภาพันธ์ 60

1 - 20  ก.พ. 61

20 บาท

20 บาท

4,000  บาท

1 ส.ค. 61

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี