รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร

เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

          ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อาศัยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ให้ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 จึงประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ดังนี้

          1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

             เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน   1 อัตรา อัตราเงินเดือน   15,000.00 บาท

 

ประกาศสมาคม รบสมครเจาหนาท 001

ประกาศสมาคม รบสมครเจาหนาท 002

ประกาศสมาคม รบสมครเจาหนาท 003

ประกาศสมาคม รบสมครเจาหนาท 004

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลโครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล


โครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 รับ "รางวัลพิเศษ" จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 200 บาท โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน จับรางวัล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

31-05-2562

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ Add Line สหกรณ์ออมทรพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ
เพิ่มสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด. เป็นเพื่อนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยตรง คลิกเพื่อเพิ่มเพื่อน http://line.me/ti/p/%40odr1453c

เพมเพอน-LINE-สหกรณ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล "ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล


โครงการรณรงค์เงินออม ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2562 รับ "รางวัลพิเศษ" จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 200 บาท โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน จับรางวัล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

30-04-62

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลพิเศษ ในโครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนมีนาคม 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลพิเศษ

ในโครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนมีนาคม 2562

ระว่างวันที่ 1- 20 มีนาคม 2562

จำนวน 20รางวัลๆ ละ 200 บาท ดังนี้

โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน

06-04-2562

หมวดหมู่รอง

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์