ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลโครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล


โครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 รับ "รางวัลพิเศษ" จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 200 บาท โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน จับรางวัล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

31-05-2562

ประกาศผลผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ได้ดำเนินการออกประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา และได้ทำการสอบใน วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม
ดังนี้

ประกาศรายชอผผานการคดเลอก 001

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล "ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล


โครงการรณรงค์เงินออม ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2562 รับ "รางวัลพิเศษ" จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 200 บาท โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน จับรางวัล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

30-04-62

หมวดหมู่รอง

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์