ประกาศผลผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ได้ดำเนินการออกประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา และได้ทำการสอบใน วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม
ดังนี้

ประกาศรายชอผผานการคดเลอก 001

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม