ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562

 logo1

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ข้อ 79 (8), และข้อ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ในการประชุมครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ดังนี้


ดาวน์โหลดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home ประกาศสหกรณ์ ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562