ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562

 logo1

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562

………………………………………………….

            อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด พ.ศ. 2556   ข้อ 79 (8) และ ข้อ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิกสมทบ ดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลดระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562

คุณอยู่ที่: Home ประกาศสหกรณ์ ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562