ประกาศเรื่อง การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2562


logo1

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด
เรื่อง การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2562

--------------------------------

  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37  ครั้งที่  14 เมื่อวันที่   23  มกราคม  2562  อาศัยอำนาจข้อ  12  และข้อ  14  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2562  ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้  และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

    เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้  :   กู้ได้  5  เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน  200,000.00 บาท

    ระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้  :   ไม่เกิน  12  งวด 


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2562

 

คุณอยู่ที่: Home ประกาศสหกรณ์ ประกาศเรื่อง การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2562