ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ พ.ศ. 2562

 logo1

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

พ.ศ. 2562

******************************

   โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37ครั้งที่ 14เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  อาศัยอำนาจข้อ 17.2 ข้อ 33 และข้อ 35 (2) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์  ดังนี้

เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

   เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้ : ไม่เกิน   500,000.00 บาท


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

คุณอยู่ที่: Home ประกาศสหกรณ์ ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ พ.ศ. 2562