ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562

 logo1

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

------------ ---------------------

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37ครั้งที่ 14เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2562  อาศัยอำนาจข้อ 17.1 ข้อ 33 และข้อ 35 (1) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

เงินกู้สามัญ :   สหกรณ์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน   3,000,000.00 บาท


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562

คุณอยู่ที่: Home ประกาศสหกรณ์ ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562