เนื้อหา

สหกรณ์เปิดบริการทุกวันเสาร์

นายธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร และคณะกรรมการชุดที่ 36  ได้ให้สหกรณ์เปิดบริการสมาชิก ในทุกวันเสาร์ของเดือน  ให้บริการระหว่าง เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  โดยจะเริ่มให้บริการในวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิกในการมาติดต่อขอรับบริการจากสหกรณ์ฯ มากยิ่งขึ้น จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ  โดยสหกรณ์ฯ ได้เปิดให้บริการวันเวลาดังต่อไปนี้ 
เปิดให้บริการวันปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

(วันจันทร์ – วันศุกร์ รับจ่ายเงินในเวลา 08.30 น. - 16.00 น.)

และสหกรณ์เปิดให้บริการวันหยุด

ทุกวันเสาร์  เวลา 09.00 -12.00 น.

โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป44

คุณอยู่ที่: Home