เนื้อหา

การให้เงินสวัสดิการเพื่อเยียวยาสมาชิกที่ประสบอุทกภัย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร.ธานี  ก่อบุญ  ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  มีมติในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ

 

 1. มาตรการงดส่งเงินต้นโดยสมัครใจ สำหรับเงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษ เป็นเวลา 3 เดือน
  (สิงหาคม
  – ตุลาคม  พ.ศ. 2560)  สำหรับค่าหุ้นและดอกเบี้ยยังคงให้ส่งตามปกติ
  (ให้แสดงความจำนงภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ.  2560 พร้อมแสดงหลักฐานความเสียหาย)
  ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
  1.1 ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองการสบอุทกภัย
  1.2 ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือของดส่งเงินต้นชำระหนี้รายเดือน 
  1.3 ดาวน์โหลดประกาศการให้สมาชิกงดส่งเงินต้นชำระหนี้โดยสมัครใจ กรณีที่ประสบอุทกภัย

 2. เงินกู้เป็นกรณีพิเศษ วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท  ดอกเบี้ย 5.25% ชำระคืน 120 งวด (ยื่นกู้ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560)  พร้อมแสดงหลักฐานความเสียหาย
  ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
  2.1 ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองการสบอุทกภัย
  2.2 ดาวน์โหลดคำขอกู้เงินแก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัย (กรณีพิเศษ)
  2.3 ดาวน์โหลดหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ
  2.4 ดาวน์โหลดหนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ
  2.5 ดาวน์โหลดคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
  2.6 ดาวน์โหลดใบคำขอประกันภัย
  2.7 ดาวน์โหลดหนังสือขอรับรองลายมือชื่อ
  2.8 ดาวน์โหลดประกาศการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัย  เป็นกรณีพิเศษ
  **** (สำหรับข้อ 1 หรือ ข้อ 2  ให้เลือกใช้สิทธิ์ เพียงข้อเดียว) ****

 3. สหกรณ์จัดเงินสวัสดิการเพื่อเยียวยาแก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัย โดยให้ยื่นเรื่องพร้อมหลักฐาน มายังสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
  3.1 ดาวน์โหลดประกาศการให้เงินสวัสดิการเพื่อเยียวยาสมาชิกที่ประสบอุทกภัย
  3.2 ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองการสบอุทกภัย
  เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับสวัสดิการ

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของหลังคาเรือนที่ประสบอุทกภัย) ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก
       2. หนังสือรับรองการประสบอุทกภัย จาก กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก
       3. รูปถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายของที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์สิน ที่ประสบอุทกภัย จำนวนไม่น้อยกว่าภาพ 
       4. บันทึกข้อความสำหรับขอสวัสดิการ (เขียนรายละเอียดข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัย)

   

คุณอยู่ที่: Home