เนื้อหา

รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2561

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้ที่มี่ความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ดำเนินการเลือกตั้ง ดังนี้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร

 

ประกาศรบสมครกรรมการ ป 2561 001

 

 

คุณอยู่ที่: Home