เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา  2560 ตามประกาศในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุด  36  ครั้งที่  13  เมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2560  ได้พิจารณาสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการพิจาณาให้ได้รับทุนตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จำนวน 392 ราย ดังนี้

ระดับประถมศึกษา                  จำนวน  131 ทุน ทุนๆละ    1,500  บาท    เป็นเงิน  196,500   บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           จำนวน   54  ทุน ทุนๆละ    1,800  บาท    เป็นเงิน    97,200   บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน   71  ทุน ทุนๆละ    2,300  บาท    เป็นเงิน  163,300   บาท

ระดับอนุปริญญา/ปวส.             จำนวน     9  ทุน ทุนๆละ    2,700  บาท    เป็นเงิน   24,300   บาท

ระดับปริญญาตรี                    จำนวน  127  ทุน ทุนๆละ    3,000  บาท    เป็นเงิน 381,000   บาท

ดูรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อคลิกด้านล่าง 

คุณอยู่ที่: Home