เนื้อหา

สหกรณ์ได้เปลี่ยนแปลง ใบฝากเงินและใบถอนเงิน บัญชีเงินฝากทุกประเภท

แจ้งสมาชิกสหกรณ์ทราบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้เปลี่ยนแปลง ใบฝากเงินและใบถอนเงิน บัญชีเงินฝากทุกประเภทเพื่อให้สมาชิกเกิดความสะดวกสบายในการใช้บริการจากสหกรณ์ โดยสมาชิกไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ เพียงแค่แจ้งยอดพร้อมสมุดบัญชียื่นที่เคาน์เตอร์ และลงลายมือชื่อเท่านั้น สำหรับสมาชิกที่ยังคงใช้ ใบฝากเงิน และ ถอนเงินแบบเดิมอยู่ ยังคงสามารถใช้ได้
ถึงวันที่ 31 ก.ค. 61 หลังจากนั้นสหกรณ์จะยกเลิกใช้ใบฝากและใบถอนเงินแบบเดิม และจะใช้แบบใหม่เท่านั้น

แจงสมาชกสหกรณทราบ 001

คุณอยู่ที่: Home