เนื้อหา

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

logo1

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

***************************************************

          ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 6   วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง รองผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวนโหลดประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่

 

 

คุณอยู่ที่: Home