เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

logo1

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

                 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่ง รองผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561 ทางสหกรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบดังนี้  

                    1. ตำแหน่ง รองผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา มีผู้สมัครและมีสิทธิเข้าสอบดังนี้  

                              1. นางสาวณัฐณิชา เครือศรี

                              2. นางภาวรินทร์ สวัสดิ์ไธสง

            3. นายเนรมิต ม่อมพะเนาว์

                   2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา มีผู้สมัครและมีสิทธิเข้าสอบดังนี้  

                             1. นางสาวชนิกานต์ อัคฮาดศรี

               ทั้งนี้จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

               ประกาศ ณ วันที่ 10   กันยายน 2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

คุณอยู่ที่: Home