เนื้อหา

วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561

                                       ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2561                          

                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการระดมเงินออมของสมาชิก โดยสมาชิกที่นำเงินมาเปิดบัญชี หรืองฝากเงินทุกประเภท กับสหกรณ์ (ยกเว้นเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา เล่มสีแดง) ตั้งแต่ 5,000.00 บาท ขึ้นไป (ไม่เป็นการโอนระหว่างบัญชี) จะได้รับแก้วน้ำพิมพ์ โลโก้สหกรณ์ ครบรอบ 37 ปี

                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมงานกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่  29  ตุลาคม  2561  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

9999

แผ่นพับเงินฝากใหม่ล่าสุด 2561

โบชัวร์เงินฝาก เกษียณสุข

คุณอยู่ที่: Home