เนื้อหา

โครงการรณรงค์เงินออมต้อนรับปีหมูทอง ฉลองเทศกาลปีใหม่ 2562

            สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด  ได้กําหนดจัดโครงการรณรงค์เงินออมต้อนรับปีหมูทอง ฉลองเทศกาลปีใหม่ และเป็นของขวัญให้แก่สมาชิกที่ทำธรุกรรมกับสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 3 - 20 มกราคม 2562 โดยสมาชิกที่นําเงินมาเปิดบัญชี หรือฝากเงินทุกประเภทกับสหกรณ์ (ยกเว้นเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา เล่มแดง) หรือนําเงินมาซื้อหุ้น ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป (ไม่เป็นการโอนระหว่างบัญชี) จะได้ลุ้นรับรางวัลพิเศษ เป็นเงินสดเข้าบัญชี จํานวน 20 รางวัล รางวัล ละ 200 บาท

             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด จึงขอประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญท่าน หรือสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรณรงค์เงินออม ในห้วงเวลาดังกล่าว

01-2562

คุณอยู่ที่: Home