เนื้อหา

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

 

logo1ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด
เรื่อง    การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 

------------ ---------------------

 เพื่อเป็นการเฃื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายด้านเงินทุนของธุรกิจสหกรณ์ ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งที่ประชุมเครือข่ายได้มอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  เป็นศูนย์กลางในการบริหารในการบริหารเงินฝากในระบบสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  ขุดที่ 36 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 จึงเห็นสมควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น ดังนี้


ดาวน์โหลดประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

คุณอยู่ที่: Home