เนื้อหา

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 logo1ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  - - - - - - - - - - - - - - - -

               ด้วยเป็นสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดเงินรวมทั้งส่งเสริมการออมของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36  ประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560  ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังนี้

คุณอยู่ที่: Home