เนื้อหา

การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561

 logo1

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2561

--------------------------------

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 อาศัยอำนาจข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
พ.ศ. 2561 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

    เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้ :   กู้ได้ 5 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท

   ระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้ :   ไม่เกิน 12 งวด


ดาวน์โหลดการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกเหตุฉุกเฉิน

คุณอยู่ที่: Home