เนื้อหา

ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

 logo1

ประกาศ

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

   เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

พ.ศ. 2561

******************************

   โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561  อาศัยอำนาจข้อ 17(1) ข้อ 20 และข้อ 22 (1) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์  ดังนี้

1. เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

   เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้ ไม่เกิน   500,000.00 บาท


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ พ.ศ. 2561

คุณอยู่ที่: Home