เนื้อหา

ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

 logo1

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

 - - - - - - - - - - - - - - - -

               โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37    ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 อาศัยอำนาจตามข้อ 13   ข้อ 17 และข้อ 19   แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก .ศ. 2561  ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ   โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

วงเงินให้กู้   : 1. เงินกู้ไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ใช้หุ้นค้ำประกัน

                 2. เงินกู้ไม่เกิน   10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ใช้หุ้นและหลักทรัพย์ค้ำประกัน


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

คุณอยู่ที่: Home