เนื้อหา

การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

 logo1ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด
เรื่อง การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ  

  - - - - - - - - - - - - - - - 

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  อาศัยอำนาจข้อ 17(1) ข้อ 20 และข้อ 22 (1) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

 

 วงเงินให้กู้    สหกรณ์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน    3,000,000.00  บาท  


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

คุณอยู่ที่: Home