ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2562

logo1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด

เรื่อง  การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  38  ประจำปี 2562

-----------------------------

    คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  37  ในการประชุมครั้งที่  10  เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2561 มีมติให้ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี  2561   ดำเนินการเลือกตั้ง   ดังนี้            

1. เปิดรับสมัครในระหว่าง วันที่ 19  พฤศจิกายน  2561   ถึงวันที่  29  พฤศจิกายน  2561 (สิ้นสุดการรับสมัครเวลา 16.30 น.) โดยยื่นใบสมัครในโควตาที่ตัวเองสังกัดอยู่ยกเว้นโควตาทั่วไป กับ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ในเวลาราชการ

2. โควตาที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

- โควตา ทั่วไป     3  คน
- โควตา รพศ.สน.  1  คน
- โควตา  รพช.     2  คน
- โควตา  สสอ.     2  คน

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์

bord 2562-1 001bord 2562-1 002

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด

เรื่อง  การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  38  ประจำปี 2562

-----------------------------

    คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  37  ในการประชุมครั้งที่  10  เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2561 มีมติ

ให้ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี  2561   ดำเนินการเลือกตั้ง   ดังนี้           

1.      เปิดรับสมัครในระหว่าง วันที่   19  พฤศจิกายน 2561   ถึงวันที่   29  พฤศจิกายน  2561

(สิ้นสุดการรับสมัครเวลา 16.30.) โดยยื่นใบสมัครในโควตาที่ตัวเองสังกัดอยู่ยกเว้นโควตาทั่วไป กับ ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ในเวลาราชการ

2.      โควตาที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

  - โควตา ทั่วไป                     3    คน

                        - โควตา รพศ.สน.        1     คน

                      - โควตา  รพช.           2     คน

                        - โควตา  สสอ.            2     คน

การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

 logo1ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด
เรื่อง การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ  

  - - - - - - - - - - - - - - - 

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  อาศัยอำนาจข้อ 17(1) ข้อ 20 และข้อ 22 (1) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

 

 วงเงินให้กู้    สหกรณ์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน    3,000,000.00  บาท  


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

 logo1

ประกาศ

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

   เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

พ.ศ. 2561

******************************

   โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561  อาศัยอำนาจข้อ 17(1) ข้อ 20 และข้อ 22 (1) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์  ดังนี้

1. เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

   เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้ ไม่เกิน   500,000.00 บาท


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ พ.ศ. 2561

ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

 logo1

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

 - - - - - - - - - - - - - - - -

               โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37    ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 อาศัยอำนาจตามข้อ 13   ข้อ 17 และข้อ 19   แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก .ศ. 2561  ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ   โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

วงเงินให้กู้   : 1. เงินกู้ไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ใช้หุ้นค้ำประกัน

                 2. เงินกู้ไม่เกิน   10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ใช้หุ้นและหลักทรัพย์ค้ำประกัน


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561

 logo1

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2561

--------------------------------

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 อาศัยอำนาจข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
พ.ศ. 2561 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

    เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้ :   กู้ได้ 5 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท

   ระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้ :   ไม่เกิน 12 งวด


ดาวน์โหลดการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกเหตุฉุกเฉิน

คุณอยู่ที่: Home