ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562

 logo1

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

 - - - - - - - - - - - - - - - -

               โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 อาศัยอำนาจตามข้อ 20   ข้อ 34 และข้อ 36   แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก .ศ. 2562  ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ   โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

วงเงินให้กู้   : ไม่เกิน   10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562

ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562

 logo1

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

------------ ---------------------

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37ครั้งที่ 14เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2562  อาศัยอำนาจข้อ 17.1 ข้อ 33 และข้อ 35 (1) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

เงินกู้สามัญ :   สหกรณ์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน   3,000,000.00 บาท


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562

ประกาศเรื่อง การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2562


logo1

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด
เรื่อง การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2562

--------------------------------

  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37  ครั้งที่  14 เมื่อวันที่   23  มกราคม  2562  อาศัยอำนาจข้อ  12  และข้อ  14  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2562  ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้  และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

    เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้  :   กู้ได้  5  เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน  200,000.00 บาท

    ระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้  :   ไม่เกิน  12  งวด 


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2562

 

ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ พ.ศ. 2562

 logo1

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

พ.ศ. 2562

******************************

   โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37ครั้งที่ 14เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  อาศัยอำนาจข้อ 17.2 ข้อ 33 และข้อ 35 (2) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์  ดังนี้

เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

   เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้ : ไม่เกิน   500,000.00 บาท


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562

 logo1

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562

………………………………………………….

            อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด พ.ศ. 2556   ข้อ 79 (8) และ ข้อ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิกสมทบ ดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลดระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562

คุณอยู่ที่: Home