ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

 logo1

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

 - - - - - - - - - - - - - - - -

               โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37    ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 อาศัยอำนาจตามข้อ 13   ข้อ 17 และข้อ 19   แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก .ศ. 2561  ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ   โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

วงเงินให้กู้   : 1. เงินกู้ไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ใช้หุ้นค้ำประกัน

                 2. เงินกู้ไม่เกิน   10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ใช้หุ้นและหลักทรัพย์ค้ำประกัน


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

 logo1

ประกาศ

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

   เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

พ.ศ. 2561

******************************

   โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561  อาศัยอำนาจข้อ 17(1) ข้อ 20 และข้อ 22 (1) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์  ดังนี้

1. เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

   เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้ ไม่เกิน   500,000.00 บาท


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ พ.ศ. 2561

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 logo1ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  - - - - - - - - - - - - - - - -

               ด้วยเป็นสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดเงินรวมทั้งส่งเสริมการออมของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36  ประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560  ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561

 logo1

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2561

--------------------------------

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 อาศัยอำนาจข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
พ.ศ. 2561 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

    เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้ :   กู้ได้ 5 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท

   ระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้ :   ไม่เกิน 12 งวด


ดาวน์โหลดการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกเหตุฉุกเฉิน

การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2559

 logo1ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด
เรื่อง    การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2559

  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ เมื่อวันที่  2  เมษายน 2559  อาศัยอำนาจข้อ  12  และข้อ  14  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
พ.ศ. 2558  ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  โดยให้ยกเลิกประกาศใด ๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้  และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

    เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้  :   กู้ได้  5  เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน  150,000.00 บาท

 

    ระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้  :   ไม่เกิน  12  งวด 

 


ดาวน์โหลดการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2559

 

 

คุณอยู่ที่: Home