วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560

รับการประเมิน “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560   ดร.ธานี  ก่อบุญ  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  ร่วมต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมธรรมภิบาลจังหวัดสกลนคร  เพื่อรับการประเมิน “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล”  ที่บริหารกิจการสหกรณ์เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  สร้างการมีส่วนร่วม  และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ  เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมั่นคง  ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณอยู่ที่: Home รับการประเมิน “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล”