วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560

สหกรณ์มอบเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ. ให้แก่สมาชิก

วันที่14 มีนาคม 2560 นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) ให้แก่ทายาท นางอมรา พลชา จำนวนเงิน 577,455.62 บาท

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์มอบเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ. ให้แก่สมาชิก