วันอาทิตย์, 17 กันยายน 2560

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2560

วันที่ 17 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมอดิศร์ ใจดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โครงการนี้จัดขึ้นโดย คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ เพื่อให้มีความเข้าใจ มีความรู้สมาชิกในเรื่องของ กระบวนการสหกรณ์, ระบบสหกรณ์, ตลอดจนการอ่านงบทางการเงิน, การวางแผนทางการเงินของสมาชิก ,การมีส่วนร่วมของสมาชิก ,บทบาทหน้าที่ของสมาชิก และระบบกู้เงินสามัญออนไลน์

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นประธานในพิธี และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “อุดมการณ์และกระบวนการสหกรณ์” พร้อมผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปีปัจจุบัน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้การอ่านงบทางการเงิน งบบัญชีสหกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องบัญชีของสหกรณ์ และการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ โครงการอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีสมาชิกสนใจเข้าร่วม จำนวน 106 คน

คุณอยู่ที่: Home โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2560