วันอาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 , ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด “ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561” ณ ห้องประชุมอดิศร์ ใจดี ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด   โดยมี ดร.ธานี ก่อบุญ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็น กำหนดกลยุทธ์, เป้าหมายของสหกรณ์, และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป

คุณอยู่ที่: Home ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561