วันพุธ, 24 มกราคม 2561

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันที่ 21 มกราคม 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  จัด “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560”  ณ ห้องหนองหารหลวง  โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2560  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลโท.ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมประชุมขึ้นบรรยายพิเศษแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย  และสหกรณ์ฯ ได้มีการจับฉลากมอบโชคให้สมาชิกที่ร่วมกิจกรรม “โครงการระดมเงินฝากและเพิ่มหุ้น ประจำปี 2560”  และมีผู้โชคดีได้รับรางวัลจำนวน 30 รางวัล

ดร.ธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ พร้อมด้วยนายวิทยา  นาคา  เลขานุการ และนางนิลุบล  เทพล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และในระเบียบวาระการประชุมต่างๆ  ตามรายงานประจำปี 2560  ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  มีผลดำเนินงานในปีบัญชี 2560 ดังนี้ สหกรณ์มีสมาชิก 5,203 คน สินทรัพย์รวม  5,727 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 517 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 1,821 ล้านบาท เงินรับฝาก 798 ล้านบาท  ทุนสำรอง 151 ล้านบาท กำไรสุทธิ 167.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.77 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกร้อยละ 5.75  จัดสรรตอบแทนสมาชิกเป็นเงินปันผล ร้อยละ 5.60 เฉลี่ยคืน ร้อยละ 10.50 ทุนสำรอง ร้อยละ 16.78 นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก จำนวน 392 ทุน จำนวน 862,300 บาท   การประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 298 คน

คุณอยู่ที่: Home ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560