วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณ์สุขสกลนคร จำกัด  “ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559” ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกล การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2559  นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ได้มีการจับฉลากมอบโชคให้สมาชิก ในโครงการระดมเงินฝากและเพิ่มหุ้น ประจำปี 2559 จำนวน 6 รางวัล และมีผู้โชคดีได้รับรางวัลจำนวน 43 รางวัล

นายธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ พร้อมด้วยนายชวน  โทอิ้ง  เลขานุการ และนางนิลุบล  เทพล ผู้จัดการสหกรณ์ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และในระเบียบวาระการประชุมต่างๆ  ตามรายงานประจำปี 2559  โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 300 คน และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36  ในครั้งนี้ได้มีผู้ลงสมัครกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากคะแนนการเลือกตั้งสูงสุดเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ในโควตาต่างๆ ดังนี้

โควตาโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)  ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายธานี  ก่อบุญ  เบอร์ 1

2. นายวิทยา  นาคา   เบอร์ 2

โควตาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายเมธี  ปัญญารัตน์  เบอร์ 2

2. นายเพชรทวี  นวลมณี  เบอร์ 1

โควตาโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 คน ได้แก่

1. นางเกษร  สังกฤษ   เบอร์ 1

โควตาทั่วไปได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  เบอร์ 4

2. นายวิสิทธิ์  งิ้วพรหม  เบอร์ 1

3. นายเทิดศักดิ์  จุลนีย์  เบอร์ 2

และมีกรรมการดำเนินการชุดที่ 36  ลงสมัครคัดเลือกเป็นประธานฯ ได้แต่ 1. นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  และ 2. นายธานี  ก่อบุญ  ผลจากการคัดเลือกจากผู้แทนสมาชิก จำนวน 298 คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคะแนนสูงสุดเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36   คือ นายธานี  ก่อบุญ

โควตาโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)  ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก่

1.       นายธานี  ก่อบุญ  เบอร์ 1

2.       นายวิทยา  นาคา   เบอร์ 2

โควตาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก่

1.       นายเมธี  ปัญญารัตน์  เบอร์ 2

2.       นายเพชรทวี  นวลมณี  เบอร์ 1

โควตาโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 คน ได้แก่

1.       นางเกษร  สังกฤษ   เบอร์ 1

โควตาทั่วไปได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 คน ได้แก่

1.       นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  เบอร์ 4

2.       นายวิสิทธิ์  งิ้วพรหม  เบอร์ 1

3.       นายเทิดศักดิ์  จุลนีย์  เบอร์ 2

คุณอยู่ที่: Home ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559