วันพุธ, 22 สิงหาคม 2561

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้มอบหมายนายวิทยา นาคา เลขานุการ เป็นผู้แทนมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ทายาท นาย ณรงค์ ฉะโน จำนวนเงิน 2,700,000 บาท แยกเป็นเงิน

1 .สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ล้านที่ 1 จำนวน 1,000,000บาท

2. กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2 จำนวน 1,000,000 บาท

3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ) จำนวน 600,000 บาท

4. เงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จำนวน 100,000 บาท

คุณอยู่ที่: Home มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ