วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561

งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561” ณ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัด, ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาคุณของ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”และให้กระบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนครได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสกลนครสืบต่อไป โดยมี ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ขบวนการสหกรณ์และผู้ร่วมงานวันสหกรณ์ฯ นอกจากนี้ยังเป็นประธานมอบรางวัลแก่สหกรณ์ต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนรับโล่ และได้รับรางวัลชนะเลิศ “สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการจัดทำบัญชี” โดยมีนางสุรางค์ วนะภูติ เหรัญญิก เป็นตัวแทนรับโล่รางวัล และนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับใบประกาศเกียรติคุณ

นอกจากนี้ ดร.ธานี ก่อบุญประธานเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร มอบเงินบริจาค จำนวน 33,200 บาท สมทบทุน โครงการ ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด "ก้อง ห้วยไร่"ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยโรงพยาบาล 18 อำเภอ จังหวัดสกลนคร

คุณอยู่ที่: Home งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561