วันอาทิตย์, 26 กุมภาพันธ์ 2560

งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2560

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ร่วมกิจกรรม งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สวนสาธารณพญาเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัด, ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาคุณของ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และให้กระบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนครได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสกลนครสืบต่อไป โดยมีนายอำเภอเต่างอย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ขบวนการสหกรณ์และผู้ร่วมงานวันสหกรณ์ฯ นอกจากนี้ยังเป็นประธานมอบรางวัลแก่สหกรณ์ต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น นายธานี ก่อบุญประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้รับโล่รางวัล “นักสหกรณ์ระดับดีเด่น” สาขานักบริหาร จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.)

คุณอยู่ที่: Home งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2560