วันอังคาร, 28 มีนาคม 2560

โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก

วันที่ 28 มีนาคม 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  “จัดโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด   เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินด้วย,การวางแผนการออม เพื่อรองรับชีวิตในวันข้างหน้า หรือการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้มากพอ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสมาชิกสหกรณ์แต่ละรายมีรายได้และความจำเป็นในการใช้จ่ายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหารายได้และภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เพิ่มพูน บริหารหนี้สินให้ลดลงและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้

ในครั้งนี้ ดร.ธานี  ก่อบุญประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  รับเกียรติเป็นประธานในพิธี และเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “การวางแผนทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์”  ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้มีคณะกรรมดำเนินการชุดที่ 36, สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสกลนครผู้เข้าร่วมอบรม รวมจำนวน 70 ราย 

คุณอยู่ที่: Home โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก