ดาวน์โหลดเอกสาร

 
สมาชิกสหกรณ์

คำขอกู้เงินสามัญ

    - คำขอกู้เงินสามัญ (สมาชิกสามัญ และสมทบ)
    - หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ
    - หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ  
    - คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
    -  ใบคำขอประกันภัย
    -  หนังสือขอรับรองลายมือชื่อ
    -  เอกสารประกอบการยื่นกู้

      หนังสือยินยอมการเปิดเผยข้อมูลการเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น / ข้อมูลธนาคาร
       ตัวอย่างทำสัญญาหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ

สวัสดิการ

คำขอกู้  และหนังสือค้ำประกัน

เปลี่ยนแปลงการเพิ่มหุ่น หักฝากรายเดือน

 

เอกสารประกอบ การอบรมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการปรับโครงสรางหนี้หลังศาลมีคําพิพากษา” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานงานคดีอาญา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

2. ชุดที่ ๒ การติดตามหนี้สิน 1. การบริหารการเงินของสหกรณ์

2. ชุดที่ ๒ การติดตามหนี้สิน 

3. การปรับโครงสร้างหนี้ 

 

กฏหมายค้ำประกันใหม่ มีผลบังคับ 12 ก.พ. 58.

        การแก้ไขระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการกู้การค้ำประกันและจำนอง
        กฎหมายค้าประกันใหม่ยี่สิบสาม ชสอ
        กฎหมายค้ำประกัน-จำนองใหม่ และ ผลกระทบ ต่อ เจ้าหนี้
        แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)
        ขยายเวลาชำระหนี้
 
       แก้ไข สัญญาค้ำฯ

เอกสารประกอบการบรรยาและเสียงบรรยาย สัมมนา 
เรื่อง “สหกรณ์ต้องปรับตัวอย่างไรกับกฎหมายค้ำประกันใหม่ : การค้ำประกันและจำนอง” ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย. 58

- อ.ประดิษฐ หัสดี บรรยายเรื่อง “กฎหมายสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายค้ำประกันใหม่”

- ว่าที่พันตรีสมบัติ  วงศ์กำแหง บรรยายเรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการให้กู้-ค้ำประกัน-จำนอง-ติดตามหนี้ตามกฎหมายใหม่”

- อ.ปราโมทย์  สรวมนาม  บรรยายเรื่อง “การแก้ไขข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับการค้ำประกันฯ"

 

คุณอยู่ที่: Home ดาวน์โหลด