ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

ระเบียบว่าด้วย การให้สวัสดิการสมาชิก

____________________________________________________ 

 

ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก

ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2552
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2552        แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2552        แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2552        แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2552        แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2552        แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2552
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2552     แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2552     แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2552     แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555           แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบสายงานสนับสนุนกระทรวงสาธารสุข  พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วย การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วย การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญปกติ
ระเบียบว่าด้วย การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระเบียบว่าด้วย การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ
ระเบียบว่าด้วย การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลด ระเบียบการให้เงินกู้ทั้งหมด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

ระเบีบบว่าด้วย  หุ้น  พ.ศ. 2544