ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2562 ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2562 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด เรื่อง  การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  38  ประจำปี 2562 -----------------------------     คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  37  ในการประชุมครั้งที่  10 &n... More detail
การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ  การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ  เรื่อง การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ     - - - - - - - - - - - - - - -  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  อาศัยอำนาจข้อ 17(1) ข้อ 20 และข้อ 22 (1) แห่ง... More detail
ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ   ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ  - - - - - - - - - - - - - - - -                โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  ... More detail
ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์   ประกาศ      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด    เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ พ.ศ. 2561 ******************************    โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท... More detail
การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2561 การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561   ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2561 -------------------------------- โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37ครั้งที่ 3เ... More detail
กรอง
คุณอยู่ที่: Home ประกาศสหกรณ์