ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก     - - - - - - - - - - - - - - - -                ด้วยเป็นสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดเงินรวมทั้งส่งเสริมการออมของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด... More detail
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น   เรื่อง    การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  ------------ ---------------------  เพื่อเป็นการเฃื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายด้านเงินทุนของธุรกิจสหกรณ์ ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งที... More detail
การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2559 การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2559  เรื่อง    การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2559   โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  2  เมษายน 2559  อาศัยอำนาจข้อ  12  ... More detail
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ปี 2559 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ปี 2559  เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก   - - - - - - - - - - - - - - - -   ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะของตลาดเงินและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน    ... More detail
การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ปี 2558 การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ปี 2558  เรื่อง    การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ  ------------ ---------------------  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   34  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  3   มีนาคม   2558   อาศัยอำน... More detail
กรอง
คุณอยู่ที่: Home ประกาศสหกรณ์