ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ   ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ  - - - - - - - - - - - - - - - -                โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  ... More detail
ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์   ประกาศ      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด    เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ พ.ศ. 2561 ******************************    โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท... More detail
การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2561 การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561   ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2561 -------------------------------- โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37ครั้งที่ 3เ... More detail
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก     - - - - - - - - - - - - - - - -                ด้วยเป็นสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดเงินรวมทั้งส่งเสริมการออมของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด... More detail
การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2559 การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2559  เรื่อง    การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2559   โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  2  เมษายน 2559  อาศัยอำนาจข้อ  12  ... More detail
กรอง
คุณอยู่ที่: Home ประกาศสหกรณ์