คณะที่ปรึกษา

 นพ.สสจ

นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ผอ.รพ.สกลนคร

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร

รศ.พเศษ ทพ.ดร.สขสมย สมพงศรศ.พิเศษ.ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์
ปราชญ์สหกรณ์
อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ

นายเฉลีย ใจศิริ

นายเฉลียว  สัพโส
อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ

คุณอยู่ที่: Home คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา