คณะกรรมการอำนวยการ

 คณะกรรมการอำนวยการ

 coop11

นายชวน  โทอิ้ง
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

 phsn 001

นางสุรางค์  วนะภูติ
รองประธานกรรมการ 1

 

coop05

นายเมธี  ปัญญารัตน์
รองประธานกรรมการ 2

 phsn 003

นายวิทยา  นาคา
เลขานุการ


 

 phsn 007

นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า
เหรัญญิก

coop08

 นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์
กรรมการ

 

coop07

นายมานิตย์  ไชยพะยวน
กรรมการ 

phsn 011

นายเพชรทวี  นวลมณี
กรรมการ

   

คุณอยู่ที่: Home คณะผู้บริหาร คณะกรรมการอำนวยการ