คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

coop07

 นายมานิตย์  ไชยพะยวน
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

phsn 011

นายเพชรทวี  นวลมณี
กรรมการ

 

coop12

นายสมเกียรติ  กันโฮมภู
กรรมการ

วภา

นางวิภา  แก้วเคน
กรรมการ

 

ประภสสร

นางประภัสสร  บุญอยู่
กรรมการและเลขานุการคุณอยู่ที่: Home คณะผู้บริหาร คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์