คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

phsn 013

นายวิรัตน์  จำปาวัน
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

phsn 002

นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์
กรรมการ

 

phsn 006

นายสมเกียรติ  กันโฮมภู
กรรมการ

coop07

นายมานิตย์ ไชยพะยวน
กรรมการ

 

phsn 012

นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
กรรมการและเลขานุการ

คุณอยู่ที่: Home คณะผู้บริหาร คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์