คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

phsn 011

 

นายเพชรทวี  นวลมณี
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

phsn 002

นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์
กรรมการ

 

coop05

นายแสวง  พิมพ์สมแดง
กรรมการ

นางประภสสร

นางประภัสสร  บุญอยู่
กรรมการ

 

phsn 012

นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
กรรมการและเลขานุการ

คุณอยู่ที่: Home คณะผู้บริหาร คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์