บริการเงินฝาก

1. เงินฝากออมทรัพย์

 • เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาทขึ้นไป
 • ฝากถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • ฝากถอนได้ทุกวันทำการ
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ย31 ธันวาคม ของทุกปี

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 • เปิดบัญชีครั้งแรก 500 บาท ขึ้นไป
 • ฝากถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • ฝากถอนได้ทุกวันทำการ
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6เดือน (30 มิ.ย.และ 31 ธ.ค.ของทุกปี)
 • ถอนได้เดือนละครั้งถ้าถอนเกินเดือนละครั้ง เสียค่าปรับ 0.05% ของเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 50บาท.

3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบพิเศษ

 • ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 30,000,000 บาท ขึ้นไป
 • ฝากถอนได้ทุกวันทำการคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน (30 มิ.ย.และ 31 ธ.ค.ของทุกปี)

4. เงินฝากประจำต่อเนื่อง (ไม่น้อยกว่า 24 เดือน)

 • เปิดบัญชีครั้งแรก 500 - 25,000บาทจำนวนเงินฝากรวมกันตลอดระยะเวลาการฝาก ต้องไม่เกิน 600,000 บาท
 • ฝากต่อเนื่องยอดเท่าๆ กัน ทุกเดือน ตามจำนวนเงินที่เปิดบัญชีไว้
 • เมื่อครบ 24 เดือน สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่สามารถถอนยอดเงินฝากบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการปิดบัญชีเท่านั้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเสียภาษีร้อยละ 15

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

คุณอยู่ที่: Home บริการของสหกรณ์ บริการเงินฝาก