บริการสินเชื่อแก่สมาชิก

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

บริการเงินให้กู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

 เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้  : กู้ได้ 5 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน  200,000 บาท

ระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้  : ไม่เกิน  12  งวด 

คุณสมบัติของผู้กู้
1.  ไม่กำหนดเงื่อนเวลาการเป็นสมาชิก
2.  เงินได้รายเดือน หมายถึงเงินได้ที่สมาชิกได้รับจากหน่วยงานที่สังกัดอยู่ เป็นประจำทุกเดือนๆละเท่ากันในรอบครึ่งปีได้แก่ เงินเดือน และ/หรือเงินประจำตำแหน่ง
3.  ในกรณีที่ส่งคืนเงินกู้ยังไม่ครบจำนวน  แต่มีความประสงค์จะกู้อีก  สมาชิกสามารถกู้ได้ไม่เกินวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตามสิทธิ์ หรือหากชำระไปในแต่ละเดือนเท่าใด ก็สามารถกู้ได้ตามจำนวนเงินต้นที่ชำระคืนให้กับสหกรณ์
4.  สหกรณ์ต้องสามารถหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินและ/หรือเงินกู้ประเภทอื่นของสมาชิกภายในไม่เกินเงินได้รายเดือนนั้น

วิธีการขอรับเงินกู้:
1.  สมาชิกขอเบิกเงินกู้ ณ สำนักงานสหกรณ์หรือ
2.  สมาชิกจะเลือกวิธีเบิกเงินกู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ATM. ) ของธนาคารกรุงไทยโดยสมาชิกเขียนคำขอกู้เพียงครั้งเดียว ก็สามารถเบิกเงินผ่าน ATM ได้ไม่เกินวงเงินที่ขอกู้ไว้  ได้ตลอด  24  ชั่วโมง ทั่วประเทศ (โดยสมาชิกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบริการถอนเงินกู้ครั้งละ 8.00  บาทต่อครั้ง ในเขตจังหวัดสกลนครและ  10.00 บาทต่อครั้ง นอกเขตจังหวัดสกลนคร)

รายละเอียดเพิ่มเติม

______________________________________

เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญปกติ : วงเงินสูงสุดไม่เกิน  3,000,000 บาท และต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือขั้นต่ำร้อยละ 30  หลังการหักของสหกรณ์แล้ว

        -  ใช้บุคคลค้ำประกันและทำประกันชีวิต
        -  ชำระคืน ภายใน  300  งวด
รายละเอียดเพิ่มเติม..


เงินกู้สามัญพิเศษโครงการต่างๆ: วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
        -  ให้กู้เป็นโครงการพิเศษเฉพาะคราว
        -  ชำระคืน ภายใน  36  งวด

______________________________________

 

เงินกู้พิเศษ

วงเงินให้กู้ไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหรกณ์ ให้ใช้หุ้นค้ำประกัน
วงเงินให้กู้ไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้หุ้นและหลักทรัพย์ค้ำประกัน
     -  และต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือขั้นต่ำร้อยละ 30  หลังการหักของสหกรณ์แล้ว
     -  ชำระคืน ภายใน  360 งวด
     -  เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  6 เดือน
     -  เพื่อก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
     -  กู้เพื่อซื้ออาคารสำเร็จรูปพร้อมที่ดินสำหรับอยู่อาศัย
     -  กู้ซื้อที่ดินเพื่อจะใช้ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
     -  กู้เพื่อซื้อรถยนต์
     -  เพื่อประกอบธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

______________________________________

เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

เงินกูสามัญอเนกประสงค : วงเงินสูงสุดไมเกิน  500,000 บาท 
- สมาชิกผูขอกูจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือจากการหัก
เงินกูทุกประเภท ไมนอยกวา 3,000 บาท
- สมาชิกจะตองไมมีหนี้เงินกูสามัญโครงการพิเศษทุกประเภท
  ถามีอยูแลวกับสหกรณใหรวมยอดเปนเงินกูประเภทนี้ดวย        
       (ยกเวนเงินกูสามัญ หรือเงินกูพิเศษไมนับรวม)
 - ตองมีหุนไมนอยกวา รอยละ 12 ของวงเงินกู  ถาไมครบ
       ใหหักจากยอดเงินกูได 
 -  ใชบุคคลค้ําประกันและทําประกันชีวิต
 -  ชําระคืน ภายใน  120  งวด และเมื่อเอาจํานวนป ที่ชําระหนี้ 
      รวมกับอายุของผู กู แล วผู กู จะต องมีอายุตัวไม เกิน 70 ป 
 -  การกูวนซ้ำไม่นอยกว า 13 งวด

 

 ______________________________________

 

บริการเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ

คุณสมบัติ : การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกสมทบ

1.  ต้องเป็นลูกจ้างนักเรียนทุนหรือสายงานนักเรียนทุน และพนักงานราชการ ของสถานบริการสาธารณสุข
2.  ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  6  เดือน
3.  ต้องส่งเงินเดือนค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
4.  ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนตลอดระยะเวลาที่ยังเป็นหนี้เงินกู้อยู่กับสหกรณ์ ตามระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2555  (ยกเว้นกรณีกู้เงินไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์)
5.ต้องส่งเงินค่าหุ้นหรือรายการอื่น ๆ โดยการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย
6.ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักชำระหนี้และภาระที่มีต่อสหกรณ์แล้วมีเงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่า  3,000  บาท
7.ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ  15 ของวงเงินกู้  ถ้าไม่ครบให้หักจากยอดเงินกู้ได้
8.ชำระหนี้เงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน สามารถกู้ใหม่ได้

วงเงินให้กู้

1.   จำนวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  300,000  บาท            

การค้ำประกันเงินกู้

1.  กรณีจำนวนเงินกู้สามัญ  ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น  ไม่ต้องมีหลักประกันอื่นใดอีก
2.  กรณีจำนวนเงินกู้สามัญเกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น  ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ผู้กู้ต้องจัดหา หลักประกันที่สหกรณ์กำหนดดังนี้
        2.1ต้องมีสมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างนักเรียนทุนหรือสายงานลูกจ้างนักเรียนทุน ค้ำประกัน 2  คนและ
        2.2ต้องมีสมาชิกสามัญที่มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทค้ำประกัน  1  คนและ
        2.3ต้องทำหลักประกันเงินกู้สำหรับผู้กู้ในวงเงิน 300,000  บาท

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ ตามวงเงินกู้ดังนี้

1  ชำระไม่เกิน  120  งวด

รายละเอียดเพิ่มเติม..
รายละเอียดสมาชิกสมทบสายสนับสนุนเพิ่มเติม..

 ______________________________________

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

- เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  ร้อยละ 5.75 ต่อปี
- เงินกู้สามัญปกติ                        ร้อยละ 5.75 ต่อปี
- เงินกู้สามัญพิเศษโครงการต่างๆ  ร้อยละ 5.75 ต่อปี
- เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/เงินกู้พิเศษ 
    - อายุสมาชิกต่ำกว่า 10 ปี      ร้อยละ 5.75 ต่อปี
    - อายุสมาชิกเกินกว่า 10 ปี    ร้อยละ 5.70 ต่อปี

- เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น     ร้อยละ 6.25 ต่อปี

 

buttom 01ประกาศสหกรณ์ข้อบังคบสหกรณ์______________________________________

เงินกูสามัญอเนกประสงค: วงเงินสูงสุดไมเกิน  500,000 บาท

- สมาชิกผูขอกูจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือจากการหัก

เงินกูทุกประเภท ไมอยกว 3,000 บาท

- สมาชิกจะตองไมมีหนี้เงินกูสามัญโครงการพิเศษทุกประเภท

  ามีอยูแลวกับสหกรณใหรวมยอดเปนเงินกูประเภทนี้ดวย       

       (ยกเวนเงินกูสามัญ หรือเงินกูพิเศษไมนับรวม)

 - องมีหุนไมอยกวา รอยละ 12 ของวงเงินกู  าไมครบ

       ใหหักจากยอดเงินกูได

 -  ใชบุคคลค้ําประกันและทําประกันชีวิต

 -  ชําระคืน ภายใน  120  งวด และเมื่อเอาจํานวนปที่ชําระหนี้

        รวมกับอายุของผูกูแลวผูกูจะตองมีอายุตัวไมเกิน 70

 -  การกูวนซ้ำไม่นอยกว 13 งวด

คุณอยู่ที่: Home บริการของสหกรณ์ บริการสินเชื่อ