สวัสดิการสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

บริการเงินให้กู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

1. สวัสดิการวันเกิดสมาชิก
      เป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
   
 สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการซื้อหุ้นให้ คนละ 300 บาท วันสิ้นเดือนของเดือนสมาชิกเกินของแต่ละปี
รายละเอียดเพิ่มเติม...

2. สวัสดิการเพื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา

        สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเป็นสวัสดิการการสำเร็จการศึกษา ให้แก่สมาชิกที่จบการศึกษา และต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย  2  ปีขึ้นไป  ในการสำเร็จการศึกษาแต่ละระดับเพียงครั้งเดียว ดังนี้

3. สวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด
      • มีอายุครบ 45 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการให้ 1,000
บาท ครั้งเดียว
รายละเอียดเพิ่มเติม...

 4. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

           สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเป็นสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่แก่สมาชิกที่มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1,000 บาท ต่อครั้งการคลอด (แนบเอกสารสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาทะเบียนสมรส) ภายในระยะเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม...

5. สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ให้แก่สมาชิกที่พ้นจากหน้าที่ราชการหรืองานประจำและมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 10 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิก ยกเว้นผู้ที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ตามข้อ 41 ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกตามระเบียบนี้

— หลักเกณฑ์ในการคำนวณการจ่ายเงินดังต่อไปนี้

      (1) คำนวณตามอายุการเป็นสมาชิก ให้เริ่มนับตั้งแต่สหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกโดยนับอายุของสมาชิกเป็นปี เศษของปีถ้าเกิน 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี ถ้าไม่ถึง 6 เดือน ให้ปัดเศษทิ้ง

      ก. อายุการเป็นสมาชิก  10 ปีแรก จ่ายให้ปีละ 200  บาท
      ข. อายุการเป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ในส่วนอายุสมาชิก  10 ปีแรก ให้จ่ายตาม ข้อ ( ก )  และส่วนที่เกินจาก 10 ปี  ให้จ่ายเพิ่มในอัตราในอัตราก้าวหน้าปีละ  55  บาท

      (2)  คำนวณตามจำนวนเงินหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์  โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
       ก. จำนวนเงินหุ้นตั้งแต่ 50,000-100,000 บาท  จ่ายให้  4,000 บาท
       ข. จำนวนเงินหุ้นตั้งแต่ 100,001-250,000 บาท จ่ายให้  5,000 บาท
       ค. จำนวนเงินหุ้นตั้งแต่ 250,001- 400,000 บาท จ่ายให้  6,000 บาท
       ง. จำนวนเงินหุ้นตั้งแต่ 400,001 ขึ้นไป จ่ายให้  7,000 บาท
ทั้งนี้สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกที่คำนวณได้ตาม ข้อ (1) และข้อ (2) รวมกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม... 

6. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและครอบครัว 

        สหกรณ์มอบค่าจัดการงานศพแก่สมาชิกเบื้องต้น 20,000 บาท และมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ดังนี้
        1. เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่เกิน 5 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 10,000 บาท
        2. เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ  20,000 บาท
        3. เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ  40,000 บาท
        4. เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 15 ปี ถึง 20 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ  60,000 บาท
        5. เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 20 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ  80,000 บาท

    — บุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้

       1. คู่สมรสของสมาชิกได้รับจำนวนครึ่งหนึ่งของสิทธิ์สมาชิก
       2. บิดา หรือ มารดา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้รับจำนวน 1 ใน 4  ของสิทธิ์สมาชิก
เอกสารประกอบการขอเงินช่วยเหลือ

        (1) สำเนาใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรม
        (2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม
        (3) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานของรัฐของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ
ระยะเวลาการยื่นขอรับเงินภายใน 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

7. สวัสดิการรักษาพยาบาล

       สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้งที่สมาชิกเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า 2 คืน  ในอัตราคืนละ 200 บาทแต่ทั้งนี้รวมกันแล้วในแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 1,000.00 บาททั้งนี้ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินปีละหนึ่งครั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม...

8. สวัสดิการเพื่อทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก

       ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหนึ่ง ๆ จำแนกทุนเป็น  5  ระดับ ดังนี้
        (1) ระดับชั้นประถมศึกษา (
1,500 บาท)
        (2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (
1,800 บาท)

        (3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2,300 บาท)
        (4) ระดับอาชีวศึกษา (
2,700 บาท)        
        (5) ระดับอุดมศึกษา  (
3,000
บาท)
(จำนวนทุนและจำนวนเงินในแต่ละระดับให้คณะกรรมดำเนินการเป็นผู้กำหนดในแต่ละปี)
รายละเอียดเพิ่มเติม...

9. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย

สมาชิกที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านหรือสมาชิกที่มีชื่อเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าบ้านในกรณีที่เจ้าบ้านไม่ได้เป็นสมาชิกให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัยดังนี้

       1.  กรณีอุทกภัยไม่เกิน    5,000  บาท
       2.  กรณีวาตภัยไม่เกิน     5,000  บาท
       3.  กรณีอัคคีภัยไม่เกิน   20,000  บาท

        สมาชิกที่มีชื่อเป็นผู้อาศัยให้จ่ายรวมกันแล้วไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักเกณฑ์ข้างต้นทั้งนี้ให้พิจารณาตามสัดส่วนของความเสียหาย
รายละเอียดเพิ่มเติม...

10. สวัสดิการเพื่อสนับสนุนสมาชิกในการทำประกัน

       สหกรณ์จะจ่ายเงินสมทบเพื่อทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกทุกคนที่แสดงความจำนงทำประกันชีวิตกับ (สสธท.) , (สส.ชสอ.) และบริษัทประกันชีวิตที่สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้

    F อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1- 5 ปี  
สหกรณ์จ่ายสมทบในอัตราปีละ  100 บาทต่อคน จนถึงอายุ  65  ปี

    F อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 6- 10 ปี 
สหกรณ์จ่ายสมทบในอัตราปีละ  150 บาทต่อคน จนถึงอายุ  65 ปี

    F อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 11- 15 ปี 
สหกรณ์จ่ายสมทบในอัตราปีละ 200 บาทต่อคน จนถึงอายุ  65 ปี
 
   F  อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 16- 20 ปี 
สหกรณ์ฯจ่ายสมทบในอัตราปีละ 250 บาทต่อคน จนถึงอายุ  65 ปี

    F อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

สหกรณ์ฯจ่ายสมทบในอัตราปีละ 300 บาทต่อคน จนถึงอายุ  65 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

buttom 01ข้อบังคบสหกรณ์ประกาศสหกรณ์

 

คุณอยู่ที่: Home บริการของสหกรณ์ สวัสดิการสมาชิก