กสธท. (ล้านที่ 2 ) เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2562

     รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  อายุไม่เกิน 60 ปี 

ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. และเปิดโอกาสให้สมาชิก  ผู้มีคุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเท่านั้น  ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. โดยสมัครใจ อย่างทั่วถึง  ดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง  ดังนี้

โปรดอ่านประกาศ ก่อนสมัคร!!

***เอกสารสมัครล้านที่ 2 1ชุดมีใบสมัครและใบรับรองแพทย์ โปรดปริ้นไปทั้งสองใบ***

1.ใบสมัครกองทุน กสธท ล้านที่2 คลิกที่นี่

2.ใบรับรองแพทย์ กสธท ล้านที่ 2 คลิกที่นี่

ขยายเวลารับสมัครสมัครสามัญที่ยังไม่สมัครพร้อมสมาชิกสมทบบุคคลในครอบครัว คลิกอ่านประกาศ ด่วนมาก!

29723

29722

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร เปิดรับสมัครสมาชิก

โลโกฌาปนกจสหกรณ-New 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 80 ปี  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้ 

เอกสารประกาศการรับสมัคร 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ 
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (คู่สมรส และบุตร)

 

ฌาปนกจสงเคราะห-แกไข2

สสธท. (ล้านที่ 1 ) เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี รอบ 1/2562

 

สสธท            สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน  1,069,768.64 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้ (ปิดรับสมัครสมทบให้บิดา มารดา)

เอกสารประกาศการรับสมัคร 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ 
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (คู่สมรส และบุตร)

 67111385 1136303526576868 8338615796150304768 o

67196641 1136303519910202 382491164403564544 o

ลานท 1 ดานหนา

ลานท 1 ดานหลง

 

สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 อายุไม่เกิน 56 ปี

   รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่ลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ

    https://drive.google.com/file/d/16mxo-q7_NWqoTBHJZ-GsG9AlDagAPeoE/view

 

สส.ชสอ

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม     รับสมัครวันที่ 1มกราคม2562 - 31 ธันวาคม 2562 รับสมัครสมาชิกผู้ที่เกิดใน ตั้งแต่ 1มกราคม พ.ศ.2506 ขึ้นไป ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท ค่าสมัคร 20  บาท ค่าบำรุง 20  บาท รวมเป็นเงิน  4,840 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและใบสมัคร

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์