แจ้งวันหยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งวันหยุดทำการ 1 วัน ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563


ในปีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2563 จึงขอแจ้งหยุดทําการในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อําเภอเมือง จังหวัด สกลนคร
จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสหกรณออมทรพย

สหกรณ์ออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ได้มอบหมายให้ นางนิลุบล เทพล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่165) (ฉบับที่166) และ (ฉบับที่167)กรณีสหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินพิเศษ เพื่อก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย,เพื่อชื้ออาคารสำเร็จรูปเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี 2562 ทางสหกรณ์จะจัดส่งเอกสารให้สมาชิก ในวันที่ 11 ก.พ. 2563 หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สหกรณ์phsn01

ประกาศ ผลเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ประกาศ ผลเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ปฏิทินเปิดให้บริการ วันหยุด 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 จัดบริการในวันหยุด "ทุกวันเสาร์แรกของเดือน" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการรับบริการจากสหกรณ์ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. เพื่อให้บริการ สินเชื่อ, เกี่ยวกับเงินรับฝาก, สมาคมฌาปนกิจและประกันชีวิต และบริการอื่นๆ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบ

ปฏิทิน2563

ประกาศ ผลเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

ประกาศ ผลเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

หมวดหมู่รอง

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์