เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2563

พฒนาศกยภาพสมาชก 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ การวางแผนทางการเงิน และสวัสดิการต่างๆ 
รับสมัครสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่ยังไม่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก จำนวน 150 คน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบสมัครอบรมออนไลน์นี้ http://phsncoop.com/web/course
หมายเหตุ สำหรับสมาชิกที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ

แบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้จัดทําแบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563 เพื่อให้หลักสูตรการอบรมอาชีพตรงต่อความต้องการของสมาชิก จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามอาชีพที่ท่านสนใจ เพื่อให้สหกรณ์ได้จัดอบรมอาชีพตรงต่อความต้องการของท่านตามความเป็นจริง ตามลิงค์ข้างล่างต่อไปนี้
https://forms.gle/FW1NnDG26KY3H5b6A

 

แบบสำรวจ อาชพ

แบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก ขึ้นมาเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง คลิกเพื่อกรอกแบบสอบถาม  https://forms.gle/7QAPbkJTuoSQY2bW8

แบบสำรวจความพงพอใจ

หมวดหมู่รอง

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์