การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์

logo1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

***************************************************

             ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 12   วันที่ 8 ตุลาคม 2563 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน   จำนวน 1 อัตรา   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรบสมครเจาหนาทสหกรณ ป 2563 001

ประกาศรบสมครเจาหนาทสหกรณ ป 2563 002

ประกาศรบสมครเจาหนาทสหกรณ ป 2563 003

ประกาศรบสมครเจาหนาทสหกรณ ป 2563 004

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2563

-----------------------------------------------------

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด   จะดำเนินการรับสมัครบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563   ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกดาวน์โหลดประกาศ

ยื่นคำขอผ่านระบบได้ที่ http://edu.phsncoop.com

ประการทนการศกษาบตร 63 001

ประการทนการศกษาบตร 63 002

ประการทนการศกษาบตร 63 003

สหกรณ์เปิดบริการในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39  ให้สหกรณ์เปิดบริการในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 (แทนวันเสาร์แรกของเดือนกันยายน) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. เพื่อให้บริการ สินเชื่อ, เกี่ยวกับเงินรับฝาก, สมาคมฌาปนกิจและประกันชีวิต และบริการอื่นๆ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบ

 

ปฏทนทำงานวนหยด-2563

แบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้จัดทําแบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563 เพื่อให้หลักสูตรการอบรมอาชีพตรงต่อความต้องการของสมาชิก จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามอาชีพที่ท่านสนใจ เพื่อให้สหกรณ์ได้จัดอบรมอาชีพตรงต่อความต้องการของท่านตามความเป็นจริง ตามลิงค์ข้างล่างต่อไปนี้
https://forms.gle/FW1NnDG26KY3H5b6A

 

แบบสำรวจ อาชพ

หมวดหมู่รอง

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์