ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลโครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล


โครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 รับ "รางวัลพิเศษ" จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 200 บาท โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน จับรางวัล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

31-05-2562