การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
------------------------------


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ให้มีการประกาศรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 102 เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จึงเปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ดำเนินการเลือกตั้ง ดังนี้
1. เปิดรับสมัครในระหว่าง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
(เวลาสิ้นสุดการรับสมัคร 16.30 น.) โดยยื่นใบสมัครได้กับผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

ดาวน์โหลดการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

ประกาศรบสมครผตรวจสอบกจการ ป 2563 opt 001

 

 

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563