ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ประจำปี 2563
-----------------------------


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 มีมติ ให้ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ดำเนินการเลือกตั้ง ดังนี้ 
1. เปิดรับสมัครในระหว่าง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
(สิ้นสุดการรับสมัครเวลา 16.30 น.) โดยยื่นใบสมัครในโควตาที่ตัวเองสังกัดอยู่ยกเว้นโควตาทั่วไป กับ ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ในเวลาราชการ
2. โควตาที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
- โควตา ทั่วไป 4 คน
- โควตา สสจ.สน. 1 คน
- โควตา รพช. 2 คน

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 (PDF)

ประกาศรบสมครกรรมการ ป 2563 001

ประกาศรบสมครกรรมการ ป 2563 002

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ประจำปี 2563